Anneberg med omnejd

1856

Hv N 1856 11/1
Auktion
Auktion förrättas å stället Fredagen den 18/1 kl.1 på dagen 1/8-dels mantal uti Elmeshults Norrgård i Solberga socken. Denna hemmansdel, som har försvarlig åbyggnad och tillräcklig löf- och barrskog… 7 à 8 boskapskreatur. Åkerjorden fördelad i 6 gärden. På hemmansdelen finns stora och förmånliga odlingsplaner samt andel i sågqwarn.
Släthult den 8/1 1856.

 

Hv N 1856 11/3
Auktion.
Auktion den 19/3 uti Målgärde under Släthult af Solberga församl.
Danstorp den 10/3 1856. Anders Mann.

 

Hv N 1856 20/5
Arrende.
Att arrendera: Säteriet Solberga jemte 1/8 mtl Elmeshult uti Solberga församl. på 3 eller flera år och får tillträdas den 14/3 1857. Wilkoren uppgöras med P G Myrén Handlande i Ekesjö.

 

Hv N 1856 17/6
Dammolycka.
Natten till den 27 Maj inträffade å hemmanet Nöbble i Flisby socken att en damm, tillhörig d d riksdagsmannen Anders Petersson, gick sönder och lemnade den af tillströmmande snöbäckar betydligt ökade vattenmassan fritt lopp öfwer nedanföre belägna åkrar, ängar och hagar. En wid berörde damm uppförd ny och dyrbar turbinsåg, som dagen förut blifwit försökt och gifwit hopp om särdeles duglighet, blef af det framforsande wattnet alldeles förstört.

 

Hv N 1856 5/8
Auktion.
Torsdagen den 7/8 kl. 10 fm. försäljes genom auktion wid Pilabo sågverk i Solberga socken cirka 100 tolfter Småbräder och 2 à 300 tolfter bättre och sämre Swallar, hwarför likvid erlägges vid slaget.

 

Hv N 1856 2/9
Auktion.
Fredagen den 12/9 kl. 3 em. bortarrenderas på 6 års tid, räknadt från den 14/3 1858, ett halft mtl säteri Knapparps Södergård, samt hälften i Qwarn och Såg tillhörande samma hemman, jämte intill qwarnen beläget Torp … Närmare upplysningar om lägenheternas beskaffenhet m.m. af egarinnan Mademoiselle H Kinberg, boende i Ekesjö stad, eller ock af Löjtnant Stjernspetz i Stensgöl.
Danstorp den 26/8 1856. Anders Mann.

 

Hv N 1856 3/10
Brännvinskontrollör.
Till brännvinskontrollör är för instundande termin utsedd: på Glömminge, 2:ne mån. daglig tillverkning 350 kannor; löjtnant C G Planting Gyllenbåge.

 

Hv N 1856 10/10
Auktion.
Tisdagen den 11/11 kl. 2 em. försäljas på säteriet Glömminge i Solberga s:n 50 st. Brännvinstunnor, en Potatesqwarn af jern, en Malmkran, 17 st. oberedda Skinn, Ull m.m.
Danstorp den 9/10 1856. Anders Mann.

 

Hv N 1856 24/10
Målskjutning.
Målskjutning anställes i Skullaryd av Flisby socken Lördagen den 1 November kl. 12 fm. på 175 alnar från tafla, hwartill Flisby med flera socknars Jagtwänner inbjudas; och komma efter täflingens slut 8 st. silfwerpjeser att utdelas. Endast gewär med rund kaliber får begagnas.
Swen Swensson. Adolf Isaksson.

 

HvN 1856 11/11
Brännwinstillwerkning.
Till bränwvinstillwerkning för begge månaderne af innew. termin har anmält sig här i orten: G A Andersson wid Glömminge i Solberga s:n 17 160 kannor. Hela bränwinstillwerkningen inom Jönköpings län skulle uppgå till omkring 300 000 kannor.

 

1857

Hv N 1857 9/1
Entreprenadauktion.
Onsdagen den 14 nästa Januari kl. 1 på dagen hålles entreprenadauktion wid Solberga Komministerboställe Hult å uppförandet af ny boställsbyggning, derwid först utbjudes anläggandet af källare och stenfot, derefter upptimring och täckning, murning och slutligen fullständig inredning; och allt detta dels tillsammans och dels hwar för sig särskildt. Sedermera utbjudes flyttningen af drängstugan, bod- och alla ladugårdshusen.
Entreprenörerne böra wara försedde med antaglig borgen för arbetets fullgörande och antaglighet. Dessutom förbehåller sig Byggnadskommittëen rätt att antaga eller förkasta lägsta anbuden.
Wid samma tillfälle försäljes gamla boställsbyggningen, inredd till 5 rum, 1 kök och 2-ne förstugor samt brädfodrad, att från stället afhemtas å den tid som wid auktion tillkännagifwes. Wid slaget erlägges handpenningar eller aflemnas borgen om så påfordras.
Solberga den 24 December 1856. Å Byggnadskommittéens wägnar N R Sidwall.

 

Hv N 1857 23/1
Arrende.
Å Pilabo hemmans egor i Solberga socken finns anlagd en Smedja med räckhammare och bälgar, som drifwes med watten, äfwensom en Byggnad, passande för Wagnmakarewerkstad och jemwäl innefattande nödig bostad, att arrendera på längre eller kortare tid. Wedbrand och kol till billiga priser är att tillgå på stället, och kan behöfligt utmål jord äwfen medfölja, liksom förberörde jord och byggnader kunna från hemmanet afsöndras och försäljas. Platsen belägen 1 1/4 mil från Ekesjö, ligger wid allmän landswäg, i en ort hwarest en tidig rörelse lemnar tillfälle till god arbetsförtjenst. Kunnande köp eller arrendewilkor uppgöras genom korrenspondens med Hr J M Kruckenberg, adress Jönköping.
Undertecknad är nu boende uppå hemmanet Lida i Ekesjö socken, och är adressen Ekesjö och Lida. S A Zellinger.

 

Hv N 1857 17/2
Bygge af boställshus.
… Ett vackert drag af en församlings wälwilja mot sin komminister i det att Solberga församling beslutat åt komminister Engström helt och hållet bygga boställshus och redan i sistlidne Januari låtit hålla entreprenadauktion derå.

 

Hv N 1857 17/4
Auktion.
Genom öppen och friwillig auktion, som förrättas wid säteriet Södra Knapparp inom Solberga församling Måndagen den 27/4 kl. em. kommer till den högstbjudande att på 6 års tid, räknade från den14:e nästa Mars, bortarrenderas Torplägenheten Näbbhult, belägen på ofwannämnde hemmans egor, 1 1/8 mil från Ekesjö stad samt 1/8 mil från kyrka och qwarn. Å lägenheten sommar- och winterfödas wäl fem stycken fäkreatur samt lika många får, och årligen utsås minst en tunna höstråg samt wårsäd i förhållande derefter.
Närmare upplysningar lemnas före auktion af egarinnan MademoiselleH Kinberg, boende på Knapparp. …
Danstorp den 14 April 1857. Anders Mann.

 

Hv N 1857 28/7
Auktion.
100 st Brännwinstunnor m.m. utbjudas till försäljning genom fri auktion, som förrättas i Glömminge Måndagen den 31 nästa Augusti kl. 1 på dagen. Godkände köpare erhålla 6 månaders betalningsanstånd.
Danstorp den 25 Juli 1857. Anders Mann.

 

Hv N 1857 31/7
Auktion.
Lördagen den 8 nästa Augusti kl. 3 em. anställes Entreprenadauktion vid torpet Sjöstugan under Elmeshult på anläggande af ny wäg emellan nämnde torp och hemmanet Risan, underrättelse om wägarbetet som skall warda färdigt till afsyning den 1:e nästkommande November erhålla spekulanter så wäl före som wid auktionen af undertecknad.
Knapparp den 29 Juli 1857. Aug. Kullberg.

 

Hv N 1857 16/10
Till salu.
Vid Pilabo Såg finnes 500 tolfter fullkomligt torr genomskuren plank. Om priset kan öfwerenskommelse träffas med Stadsvaktmästaren A Hansson,

 

Hv N 1857 3/11
Auktion.
Auktion i Rusthållet Hult 1/3 mtl.
Anders Mann.

 

Hv N 1857 24/11
Auktion.
Auktion i Hyltan 1/20 mtl.
S Ericsson Foglehult.

 

Hv N 1857 24/11
Eldswåda.
Sistlidne Onsdag den 18 dennes kl. ½ 3 på morgonen nedbrann genom wådeld den till säteriet Knapparp hörande Tullmjölqwarnen; egarne gjorde härwid en ganska kännbar förlust, emedan qwarnen ej war brandförsäkrad till mera än 1/4 af wärdet, och äfwen en mängd spannmål blef lågornas rof; ingenting kunde räddas, emedan elden, då den upptäcktes af närboende, redan gripit så hårdt omkring sig, att den i qwarnkammaren liggande Mjölnaredrängen och 2:ne för tillfället der warande snickare med möda kunde genom fönstren rädda sig undan elden, utan att hinna få med sig sina kläder, klockor, snickarewerktyg och penningar, hwilket allt innebrändes, till stor förlust för desse obemedlade personer, som härwid förlorade allt hwad de egde och nu stå blottställde på de nödwändigaste kläder m.m.
De som ömma för andras nöd anropas om en liten skärf åt ofwannämnde nödlidande; gåfworna emottagas uti Hr A Nilssons Bokhandel och redowisas i denna tidning.

 

Hv N 1857 1/12
Auktion.
Auktion i Elmeshults Norreg. Andel i enbladig såg finnes.

 

Hv N 1857 1/12
Gåfwor.
Influtne gåfwor till de brandskadade arbetskarlarne i Knapparps qwarn den 18 Nov. 1857: St K 24 sk. A 24 sk. Från en som sjelf blef lidande wid eldswådan i Ekesjö årsdagen förut, och blef med hjelp ihågkommen, samt nu hoppas att alla som då ledo och blefwo hulpne måtte det ihågkomma och gifwa sin skärf, 1 rdr, allt rgs.

 

Hv N 1857 8/12
Fortsatt insamling.
Transport fr. n:r 94 2 rdr. En liten skärf från A och N 24 sk. Insamlingen fortfar.

 

1858

Hv N 1858 5/1.
Auktion.
Hyltan 1/20 mantal kronoskatte i Solberga s:n lördagen den 9 dennes.
St. Foglehult den 2/1 1858. S Ericsson.

 

Hv N 1858 5/3.
Auktioner.
Den 15/3 blifwer uti säteriet Släthult af Solberga förs. genom auktion försåld en stor del lösegendom.
D:o i Släthult den 23 och 24 denna månad. Anders Mann.
D:o uti Hulu av Solberga församl. den 16 Mars. Jern- och träsaker bl.a. en kastmaskin, spannmål och potater, ryskt linfrö.
A. Mann.

 

Hv N 1858 16/2
Diwerse.
Alla de som genom auktionsinrop gjort sig skyldige på alla de af mig förrättade auktioner förliden höst warda härigenom tillsagde att sina skulder till mig restfritt betala antingen hemma hos mig eller komma mig till möte uti Ekesjö i Stadstjenare Hanssons gård Lördagen den 6 Mars kl. 9 fm. och då sina skulder restfritt betala, emedan härom blifwer ingen widare påminnelse, utan genast lagsökning på den tredskandes bekostnad. Danstorp den 12/2 1858.
Anders Mann.
D:o Den 12/4 kl. 8 fm.

 

Hv N 1858 19/3.
Entreprenadauktion.
Fredagen den 26/3 kl. 2 em. hålles uti komministerbostället Hult i Solberga s:n entreprenadauktion för att till den minstbjudande öfwerlåta förflyttning på ny plan af alla ladugårdshusen, boden jemte flera smärre byggnader derstädes, hwarwid äfwen några mindre ändringar och reparationer förekomma. Arbetet skall wara färdigt inom den 1 nästkommande Juli.
Solberga den 15 Mars 1858. Byggnadskommittén.

 

Hv N 1858 15/6
Auktion.
Uti Glömminge försäljes måndagen den 21/6 kl. 3 em. 30 tunnor spannmål af råg, hafre och potater, 8 st. smågrisar, skinn och läder, ull, ost m.m. Med betalningen lemnas säkre inropare anstånd till 1/9.
Danstorp den 14/6 1858. Anders Mann.

 

Hv N 1858 28/9
Målskjutning.
Lördagen den 9/10 kl. 11 fm. blifwer målskjutning uti Hyltan Solberga s:n, på 6 stycken mindre kopparpjeser.
Hyltan den 25 Sept. 1858. Johan Carlsson.

 

Hv N 1858 2/11
Auktion.
Fredagen den 12/11 uti Branteberg af Solberga socken. 1/9 mtl. På hemmansdelen kan så winter- och sommarfödas 7-8 st. boskapskreatur. Tillträde den 14/3 1859.
Danstorp 28/10. A. Mann.

 

1859

Hv N 1859 25/1
Lärare.
Sökande till lediga Folkskoleläraresysslan i Solberga socken af Linköpings stift, med hwilken framdeles skola förenas orgelnist- och klockaretjensterna derstädes, ega att sina till Skolstyrelsen ställda ansökningar före den 6 nästinstundande Februari till Pastorsembetet i nämnda församling insända, under adress: Ekesjö och Flisby.

 

Hv N 1859 8/2
Entreprenadauktion.
Genom entreprenadauktion som förrättas å Glömminge Tisdagen den 15/2 kl. 1 på dagen, upphandlas af de minstbjudande 50 tunnor korn och 1 000 tunnor Potater, att levereras å auktionsstället under loppet av denna och nästa månad, mot kontant betalning wid warornas aflemnande.
Köparen förbehålles rättighet att antaga eller förkasta blifwande anbud.
Danstorp den 7/2 1859. Anders Mann.

 

Hv N 1859 8/2
Upphittat
Ett par Glasögon upphittades sistl. Marknadsdag. De kunna mot intimationskostnad återfås hos Korporal Nyman i Elmeshult, Solberga socken.

 

Hv N 1859 15/3
Att hyra.
Att hyra: på Säteriet Solberga i norra Solberga socken, en mil från Ekesjö stad, en byggning af 6 rum och 2:ne kök, källare samt nödiga uthus. Om så önskas, kan Trädgården med omkring 40 fruktbärande träd äfwen följa. Stället som har sund och wacker belägenhet, får tillträdas när som helst. Om wilkoren kan uppgöras med undertecknad.
Ekesjö i Mars 1869. P G Myrén.

 

Hv N 1859 12/4
Auktion.
Auktion den 19/4 uti säteriet Solberga: Qwarlåtenskap efter aflidna Friherrinnan QWeckfeldt, som består af silfwer, koppar, tenn, 2:ne wäggur, 2:ne silfwerfickur m.m.
Danstorp den 11/4 1859. Anders Mann

 

Hv N 1859 26/4
Målskjutning.
Målskjutning anställes i Ranglaryd i Solberga s:n Lördagen den 30/4 kl. em., hwarwid priserna bestå af 6 st. kopparkärl och ett ur. Gevär endast med rund akliber får egagnas.
L Burman.

 

Hv N 1859 12/7
Konungen död.
Konung Oscar I har avlidit den 8 Juli kl. 8 fm.

 

Hv N 1859 26/7
Murtegel.
Murtegel finnes att transportera från Knutstorps Tegelbruk 15:-/1 000.

 

Hv N 1859 23/9
Brännwinstillwerkning.
Rörande bränwinstillverkningen i större brännerier inom länet. (Glömminge nämns inte.)

 

Hv N 1859 11/11
Wådeld.
Förlidne tisdags afton nedbrann genom wådeld en drängstugubyggnad wid Grimsbergs säteri o Solberga s:n, omkring 1 1/4 mil från staden, tillhörigt hr kapten Elers. Då elden warsnades hade den redan så gripit omkring sig att all släckning war omöjlig, och endast med stora ansträngningar af en mängd tillstädeskommande personer kunde den nära intill belägna mangården räddas undan lågorna. Det fasansfulla inträffade wid olyckstillfället, att husaren Säll, som tillika med brodern, snickrade i ett rum näst intill det der elden utbröt, wid försöket att ur en byrå, stående i det med eld och rök uppfyllda rummet, rädda en penningsumma och 2:ne fickur, nedföll, qwäfd af elden och röken och blef lågornas rof

 

Hv N 1859 15/11
Dödsfall.
Riksdagsmannen Peter Jönsson i Träslända död onsdagen den 9 dennes.

 

Hv N 1859 18/11
Dödsannons.
Dödsannons för Peter Jönsson i Träslända. 67 år, 10 mån., 26 dagar.

 

Hv N 1859 29/11
Referat.
Referat från begravningen.

 

1860

Hv N 1860 14/2
Auktion.
Fredagen den 9/3 kl. 10 fm. komma att å säteriet Grimsberg i Solberga s:n, försäljas 16 st. utmärkt goda kor, större delen i kalf, 3 par dragoxar, äfwensom ungkreatur, får af Southdowns race, 3-ne hästar och 2 swinkreatur. …, 1 sjelfwändande osthylla, 1 smörtjärna efter Mejeristen Hartmans modell.
Paradis den 11/2. Efter anmodan J P Jonsson.

 

Hv N 1860 28/2
Auktion.
Uppå den 6/3 blifwer uti Hult af Solberga församl. försåldt ett större lösörebohag: silfwerfickur, koppar, tenn, jern- och träsaker. …
Danstorp den 24/2 1860. Anders Mann.

 

Hv N 1860 9/3
Målskjutning.
Den 17/3 blifwer målskjutning i Hyltan i Flisby s:n; priserna äro ett fickur samt mindre pjeser.
Hyltan i Mars 1860. W Sax.

 

Hv N 1860 27/3
Målskjutning.
Målskjutning blifwer uti Hults soldattorp uti Solberga s:n, å ett silfwerfickur, en koppargryta samt 3-ne mindre pjeser den 14/4 1860

.

Hv N 1860 22/5
Auktion.
Lördagen den 30/6 försäljes 1/20 mantal Hyltan i Solberga s:n.
Hyltan d. 21/6 1860. Johan Swensson.

 

Hv N 1860 21/8
Auktion.
I Lilla Foglehult i Solberga s:n den 29/8 utbjudes till försäljning 1/8 mantal frälse derstädes. Torsdagen den 30 dennes till försäljning utbjudes på stället 1/12 mtl kr-skatte Södra Wibeck.
Stora Foglehult d. 20/8 1860. S Ericsson.

 

Hv N 1860 18/9
Auktion.
Tisdagen den 9/10 kl. 12 på dagen kommer genom öppen och frivillig auktion att försäljas 1/4 mtl kronoskatte-hemmanet Pilabo, med dertill hörande förmåner: 1 turbinsåg och qwarn med 3 par stenar och sikt, samt 1/9 mtl kronoskatte Branteberg. Hemmansdelarna äro belägna utmed stora landsvägen och 1 mil från Ekesjö stad.
Vid samma tillfälle försäljas några hundra tolfter plank och bräder.
Danstorp 28 Augusti 1860. Anders Mann.

 

Hv N 1860 25/9
Målskjutning.
Lördagen den 6 Okt. kl. 12 blifwer uti Hyltan Solberga socken, målskjutning på en bössa samt åtskilliga större och mindre kopparkärl.
Hyltan den 24 September 1860. Johan Carlsson.

 

Hv N 1860 9/10
Brännvinstillverkning.
Till brännvinstillverkning under inst. termin inom Jönköpings län hafwa anmält sig 16 personer för en tillwerkning af tills. 208.060 kannor, med en skatt af 124.836 rdr. Till kontrollörer wid större brännerier här i orten äro utsedde: löjtnanten E E Cervin, Glömminge, Solberga s:n, v. kronofogden S J Wettermark, Prinsnäs Sandsjö s:n. …

 

Hv N 1860 12/10
Önskas hyra.
Åstundas hyra: Ett à twå för bränwinsförsäljning i Ekesjö passande rum. Adress C A Andersoon, Glömminge.

 

Hv N 1860 16/10
Mantals- och skattskrifningar.
Ur länsstyrelsens kungörelser: Terminer för 1861 års mantals- och skattskrifningar. Norra och Södra Wedbo härader: 1860, Nov. 16 Solberga socken.

 

Hv N 1860 23/10
Auktion.
Fredagen den 2/11 kommer genom auktion att försäljas ett reelt lösörebo efter afl. Målare Sandstedts hustru uti Grinsbergskrogen.
Broddarp den 20/10. S Johansson.

 

Hv N 1860 23/10
Ändring af auktion.
I anseende till mellankomne hinder kommer den till den 9 Oktober utlysta auktion å 1/4 mantal kronoskatte augment Pilabo och 1/9 mtl af samma natur Branteberg, att i stället förrättas Fredagen den 2 Nov. kl. 2 på dagen.
Danstorp den 22 Okt. 1860. Amders Mann

 

Hv N 1860 16/11
Läkareordination.
För en sjuk bonde ordinerade läkaren 3 blodiglar. Några dagar efteråt, då läkaren återkom för att underrätta sig om den sjukes tillstånd och iglarnas användande, yttrade den bedröfwade bondgumman: “Den ene af de otäcka djuren sträfwade han med sådan den war, men de andre måste jag steka, innan han kunde få dem i sig”

 

Hv N 1860 30/11
Wigde.
Kammarjunkaren, Notarien i Kongl. Göta Hofrätt Anders Herman Gyllenhöök och Demoiselle Laura Engström. Dotter af Komminister L Engström och hans aflidna Maka Annette Pettersson, å Solberga säteri d. 17 Nov. 1860.

 

Hv N 1860 7/12
Remonteringsmöte.
K M:t har fastställt för nästk. års exercisskvadron vid Smålands Husarregemente, till inryckningsdag d. 8 Mars och till utryckningsdag d. 7 juni. – Wid remonteringsmöte som förrättas i Ekesjö wid löjtnant Ströms ridhus d. 4 inst. Jan. kl.10 fm. åligger det de rustande för bla. Wässleda, att uppwisa antaglige remonter.

 

Hv N 1860 7/12
Arrende.
På 6 års tid bortarrenderas säteriet Solberga, i Solberga församl. nemligen den del af gården som brukaren innahafwer, och får tillträdas d. 14 Mars 1862. Willkoren uppgöras med egaren, adress Ekesjö.
P G Myrén.

 

Hv N 1860 28/12
Orgelinvigning.
Referat från invigningen av den nya orgeln i Flisby kyrka. Orgeln är förfärdigad af hr direktören S Nordström och består af nära 18 stämmor med dubbel manual.

 

1861

Hv N 1861 11/1
Brännwinspriser.
I Glömminge säljes nu mera icke något Brännwin under 1 rdr 28 sk kannan.

 

Hv N 1861 18/1
Auktion.
Lördagen d. 26/1 försäljes owilkorligen genom öppen och friwillig auktion till den högstbjudande 1/20 mantal Hyltan, Solberga socken.
St. Foglehult den 16/1 1861. Samuel Ericsson.

 

Hv N 1861 12/3
Auktion.
Onsdagen den 13 Mars uti Lilla Fogelhult: 2 par oxar, 5 st kor, flera skeppund foder af hö och halm, diwerse husgerådssaker och möbler m.m.
Danstorp den 9 Mars 1861. Anders Mann.

 

Hv N 1861 19/3
Stiftsnyheter.
Inom fatalietidens slut hafwa till Säby sacellani såsom sökande sig anmält: skolläraren i Westerlösa C A Petersson och past-adj. Isak Danell.

 

Hv N 1861 19/3
Kronofogderapporterna.
… Medan slädföret warade sändes från Flisby och Solberga s:r betydliga qvantiteter hafre till Grenna, der något högre pris än det i orten gällande erhölls.

 

Hv N 1861 26/4
Mönstring.
Vid förlidne gårdag hållen mönstring med 1:a klassens bewäringsmanskap från Ekesjö stad och Södra Wedbo härad blefwo 104 ynglingar approberade och 93 kasserade, bland hwilka från Solberga socken 11 approberade och 12 kasserade.

 

Hv N 1861 2/8
Lantbruksskola.
Jönköpings läns lantbruksskola flyttas från Flishult till Johannesberg i Flisby s:n, med Iwan Nauclér som föreståndare.

 

Hv N 1861 10/9
Entreprenadauktion.
Genom entreprenad-auktion, som hålles i Solberga sockenstuga Torsdagen den 19 September kl. 9 förmiddagen, upplåtes till den minstbjudande uppförandet af en ny sockenstuga och skolhusbyggnad jemte uthus derstädes, hwartill ritning och materialförslag wid tillfället uppwisas.
Solberga den 9/9 1861. Byggnadskommittén.

 

Hv N 1861 11/10
Kontrollör.
Till kontrollör wid bränneriet i Glömminge Solberga s:n, ryttmästaren och ridd. F Crona.

 

Hv N 1861 1/11
Auktion.
Tisdagen d. 5 November kl. 12 p d förrättas auktion i Pilabo, Solberga s:n på plank och bräder, kör- och åkerbruksredskap, möbler m.m. Godkände inropare erhålla 4 mån. betalningsanstånd.
Danstorp den 28/10 1861. Anders Mann.

 

Hv N 1861 19/11
Auktion.
I anseende till egarens afflyttning från orten kommer genom öppen och friwillig auktion, som förrättas uti Lilla Fogelhult af Solberga s:n Onsdagen den 20/11, att försäljas…
Elmeshult den 1/11 1861. Johan Jonsson.

 

Hv N 1861 3/12
Flytt af landtbruksskola.
K M:t har bifallit, att den nu å egendomen Flishult i Jönköpings län befintliga lägre landtbruksskola må d. 24 Okt. nästk. år förflyttas till Johannesberg och Luttersjö, utgörande tillsammans 3 mantal säteri i Flisby och Solberga socknar.

 

Hv N 1861 6/12
Slagt.
Hos fanjunkaren A Kullberg på Knapparp har i dessa dagar slagtats en oxe, i 9:e året gammal, som lemnade 9 (säger nio) lispund 5 skålpund ren skirad talg.

 

1871

Hv N 1871 7/3
Dödsfall.
Ett nära 4 år gammalt flickebarn, dotter till And. Ingesson i Gullarp, har den 12/2 af wåda kommit i beröring med het maltwört, hwaraf hon erhöll så swåra brännskador å händer och hals, att hon afled den 14 i samma månad.

 

Hv N 1871 4/5
Olyckshändelse.
Sistl. söndags em. tilldrog sig, att då fanjunkaren Aug Kullberg med sin fru skulle från staden återresa till Anneberg och hunnit till Nyebro åt Ränneslätt till, skyggade hästen och afbröt derwid ena skaklen. Hästen, deraf mera uppskrämd, började wåldspringa. Drängen, som satt å wagnens bakre säte, hoppade af, men föll och afbröt ena benet. Kommen in på Ränneslätt, gjorde hästen ett språng åt sidan, hwarwid wagnen stjelpte och andra skacklan sprang af, men hästen fortsatte sitt lopp. Hr och fru Kullberg, hwilka fått wagnen öfwer sig, kunde icke sjelfwa hjelpa sig fram ur sin wådliiga belägenhet; men hjelp kom snart från närbelägna exercisbyggnaden. Till en början tyckte sig båda wara oskadade. Drängen eftersöktes och fanns liggande på wägen; han fördes först till sjukhuset å Ränneslätt och derifrån till lasarettet i Ekesjö. Sedan häst och åkdon blifwit anskaffade fortsatte hr och fru Kullberg hemresan. hwarunder den bortsprungna hästen oskadd återfanns vid Risatorpet. Hemkommen erfor hr Kullberg styfhet i högra armen och wärk i axeln, som blifwit något skadad, hwadan läkarehjelp påkallats från staden.

 

1874

Hv N 1874 3/!
Ny poststation.
Ny poststation har öppnats vid Solberga kyrka i Södra Vedbo härad och denna benämnes Wedbo-Solberga.

 

Hv N 1874 6/3
Drunkning.
Järnvägsarbetaren Karl Johan Pettersson från Hults socken har den 24 febr. berövat sig livet genom dränkning i Svartån. Han hade avhört en kolportörs religiösa föredrag söndagen den 22 febr. och därefter visat sig tyst och grubblande. Samma dag skulle han ha rest hem, men vattnets närhet vid Mjölarp torde ha ändrats hans beslut.

 

1880

Hv N 1880 16/4
Entreprenadauktion.
Genom entreprenadauktion i Anneberg lördagen den 1 maj kommer åtskilliga arbeten på vägen mellan Solberga station och Glömminge säteri att överlåtas till den minstbjudande.

 

1885

Hv N 1885 4/3
Till ordföranden i Solberga s:ns fattigvård.
Som det igår lyckades mig knipa en tjuvskytt och ta ifrån honom hans bössa, och då jag icke har i avsikt att söka mitt uppehälle genom att fånga tjuvskyttar, bifogas här 10 kr. Pengarna skall i första hand användas till nya träskor åt samtliga hjon som är intagna i socknens fattighus, och överskottet till extra förplägnad med kaffe och vetebröd åt hjonen.
Gullarp den 15 febr. 1885. C L Zachau.

 

1892

E-T 1892 8/4
Skulder och fordringar.
De som hafwa skulder till eller fordringar af aflidne gårdfarihandl. Gustaf Andersson i Granholmen under Elmeshult torde skyndsamt anmäla sådant till Nämndemannen C A Johansson i Elmeshult

 

E-T 1892 8/4
Ledig tjenst.
För lärare eller lärarinna finnes plats ledig till ansökan vid förenade mindre folk- och småskolan i Anneberg. Årlig lön 300 kr jemte husrum och vedbrand.
N. Solberga den 31/3 1892. C J Lagergren, Skolrådsordförande.

 

E-T 1892 22/4
Predikan.
Nyutnämnde komministern i N. Solberga, hr G A Lundin, predikade i därwarande kyrka första gången förliden påskdag. …

 

E-T 1892 26/4
Anställning.
En ogift arbetsdräng med goda vitsord kan få tjenst nu genast å Glömminge inom Solberga socken.

 

E-T 1892 19/7
Nykterhetsfest.
Fest anordnas af Ormaryds nykterhetsförening vid Näs den 24/7 kl. 3 em. Föreningens nya standar kommer derwid att invigas. Entré 10 öre.

 

E-T 1892 22/7
Swinauktioner.
Swinauktioner i Ormaryd, Nyqwarn, Elmeshult och Anneberg.
Aug Ingesson.

 

E-T 1892 12/8
Nykterhetsfest.
Nykterhetsfest i Anneberg den 21/8 pastor Elmers från Flisby.
En stalldräng och en arbetsdräng till Glömminge.
All jagt förbjudes: Hyltan, Packarp, Lilla Foglehult och Ranglaryd.

 

E-T 1892 19/8
Förbjuden jagt.
All jagt å Snarebo egor är förbjuden. Egaren,

 

1901

E-T 1901 28/5
Inkomstbeskattning.
N. Solberga kommuns beskattning för inkomst med högre belopp än 800 kr/år: På 1:a plats kommer Annebergs Tändsticks AB med kronor 62 553:- och på 2:a plats Ormaryds station med kr. 5 673:-.
Stationsmästare E W Söderqwist i Ormaryd taxerades till kr 1 171:-.

 

1904

E-T 1904 11/10
Annebergs järnvägsfråga.
För någon tid sedan var det fråga om att bygga ett järnvägsspår mellan Anneberg och Solberga. En järnväg mellan Anneberg och Ormaryd är nu starkt påtänkt.

 

1907

E-T 1907 29/10
AOJ.
Järnvägsbyggnaden Ormaryd–Anneberg bedrives nu med all fart och har redan fortskridit så långt att rälsläggningen troligen avslutas under innevarande vecka.
Vid kommunalstämma i N. Solberga socken den 2 juni beslutades att teckna aktier i den nya järnvägen till ett belopp av 10 000 kr. Besvär över detta hade anförts av stationsinspektor A Uhrfeldt i Solberga m.fl.

 

Under hösten förekommer åtskilliga tidningsartiklar om Annebergs–Ormaryds Järnväg, men dessa är redovisade i boken om AOJ från 1977.

 

1908

E-T 1908 16/6
Koncession.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrker koncession å anläggning av järnväg med 600 mm spårvidd från Annebergs Tändsticksfabrik i N. Solberga socken till Ormaryds station vid Nässjö–Oskarshamns Järnväg. Tillstyrkandet avser även persontrafik.

 

1909

E-T 1909 26/3
Anneberg–Ormaryds järnväg.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har meddelat tillstånd till öppnade av allmän trafik av Anneberg–Ormaryds Järnväg.

 

E-T 1909 6/4
Ny poststation.
Ny poststation öppnades igår vid den å järnvägslinjen Smålands Anneberg–Ormaryd belägna trafikstationen Smål. Anneberg.

 

E-T 1909 1/10
Tidtabell.
Tidtabell för Anneberg–Ormaryds Järnväg fr.o.m. den 1 oktober:

Smålands Annaberg   Avg.    6.45    10.20    3.00          Ank.    8.07    12.22    4.52
Ormaryd                        Ank.   7.07    10,42     3.22          Avg.     7.45    12.00   4.30

 

1912

E-T 1912 19/6
Anneberg–Ormaryds Järnväg.
I samband med utställningen och lantbruksmötet i Eksjö under dagarna den 21 – 30 juni avgår extratåg från Smål. Anneberg kl. 8.15 em. och åter från Ormaryd hl 9.08 em. Trafikchefen.

 

1913

E-T 1913 19/11
Samtrafik.
Samtrafik i persontrafiken mellan Smålands Anneberg, Eksjö och Nässjö samt vice versa kommer fr.o.m. den 1 dec. att anordnas. Denna åtgärd kommer säkerligen att hälsas med tillfredsställelse av den resande allmänheten. Nu kan man t.ex. ej lösa biljett direkt från Eksjö till Sm, Anneberg, utan måste först till Ormaryd och där lösa ny biljett till bestämmelseorten.

 

1926

E-T 1926 21/7
Omläggning av vägen Anneberg–Hunseberg.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har förordnat vederbörande distriktchef att på bekostnad av Nässjö–Oskarshamns Järnvägs AB upprätta plan för omläggning och förbättring av allmänna vägen Anneberg–Hunseberg, dels emellan Blankefall och Långarum och dels mellan de båda järnvägsövergångarna närmast den s.k. Stumperydsvägen.

 

1929

E-T 1929 27/2
Tågmissöde.
Ett tågmissöde inträffade igår em. å Smål. Annebergsbanan, då uppgående tåget omkring en kilometer från Ormaryds station spårade ur och fyra av tågsättets vagnar hamnade i diket.
Olyckan förorsakades av att en hjulaxel gick av på en lastad täckt vagn och drog de andra med sig. Ett par av vagnarna gjorde verkliga kullerbyttor och hamnade med hjulen i vädret. Men inga vidare skador åstadkoms, och de tre passagerarna fick följa med loket till Ormaryds station f.v.b. till Nässjö. Från Smål. Anneberg utsändes extratåg med arbetsmanskap som tog upp vagnarna och gjorde banan klar till 9-tiden på kvällen.

Share