Postanstalter

Ormaryd

Järnvägen mellan Eksjö och Nässjö öppnades för allmän trafik den 7 maj 1873. Samtidigt öppnades också stationen Ormaryd och namnet fick den efter den närbelägna byn.

I slutet av samma år kom följande skrivelse från Kungl. Generalpoststyrelsen:

“Till Postexpeditionen i Nässjö
Kungl. Generalpoststyrelsen har beslutat att den 1 januari nästkommande år skall en poststation öppnas vid den å järnvägslinjen Nässjö-Eksjö belägna järnvägsstationen Ormaryd, vilken station som kommer att förestås av stationsinspektorn på platsen, skall lyda under postinspektionen vid Södra Stambanan och direkt utväxla post med postsexpeditionen.
Stockholm den 1 december 1873.*
Wilhelm Roos / C. N. Westman

Ett kraftigt uppsving för såväl järnväg som post i Ormaryd skedde i samband med öppnandet av den smalspåriga banan till Smålands Anneberg 1909.
Endast två datumstämplar är kända från Ormaryd, varav den sista med punkterad ram användes från sekelskiftet och fram till dess stationen lades ned den 30 september 1967.
Ormaryd har numera ett eget postnummer 571 72 Ormaryd.

Smålands Anneberg

Annebergs Tändsticksfabrik anlades på 1860-talet och kring denna utvecklades samhällsbebyggelse under århundradets sista decennier. Postadressen var under en lång följd av år Solberga, men behovet av förbättrade kommunikationer gjorde sig starkt gällande

Så tillkom den smalspåriga banan till Ormaryd 1909. Den 5/4 1909 öppnades även poststation i det nyuppförda stationshuset, med Axel Wilhelm Krantz som förste föreståndare. Stationens namn blev Smålands Anneberg, till skillnad från det redan etablerade Anneberg utanför Kungsbacka i Halland.
När Anneberg-Ormaryds järnväg lades ner 1935 kom stationshuset under några år att enbart användas för postgöromål.
Lokalen har sedan flyttats några gånger inom samhället. Numera har Anneberg postnummer 570 23 Anneberg.

Solberga

Solberga har varit ett populärt sockennamn framför allt i södra Sverige, När kommunikationerna förbättrades under senare hälften av 1800-talet blev det nödvändigt att åtskilja orter med samma namn. Socknen i Nässjö kommun hette ursprungligen enbart Solberga.

När postanstalt inrättades här den 1/1 1874 fick den namnet Wedbo Solberga efter häradet Södra Vedbo. Sockennamnet Norra Solberga tillkom först 1886.
Poststationen Wedbo Solberga var troligen inrymd i sockenstugan tiden 1/1-14/9 1874 och förestods av häradshövding C. H. Fries. Stationen sorterade under Eksjö postkontor och försändelserna transporterades hit via s.k. kärrpost två gånger i veckan. Någon datumstämpel med Wedbo Solberga är ej känd. När Östra stambanan blev klar hösten 1874 överflyttades posten till den nyinrättade järnvägsstationen Solberga 6 km väster ut från sockenkyrkan, där föreståndaren hette Bergh. Post och järnvägsstationen i Solberga indrogs den 31 maj 1969 och under sista verksamhetsåret hade man postnumret 570 24. Numera har Solberga samhälle postnummer 571 26.

Share